گرمسار

گرمسار -


فاطمه گیلوری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5167
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
شقایق شیرازی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5623
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
فاطمه حسن زاده
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5412
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
فرید عباسی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 6250
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
محمد امین کنشلو
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5755
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
مهران خالقی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5887
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
مریم گلینی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4834
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
علی رضا مضروب سمنانی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5351
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
محمد مهدی وکیل منش
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4564
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
امیر حسین کلینی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4353
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
محمد متقی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5365
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
فایزه شاه حسینی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5452
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
ابوالفضل شاه حسینی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4861
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
محمد رضا کاظمی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5020
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرمسار_ شهيد بهشتي
ریحانه ورامینی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4697
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
محمدامین عرب شجاعی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 6237
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
متین طالبی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4589
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
ملیکا ابوالی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5856
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
مهدی بهرامی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4783
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
حمیدرضا ریواده
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4617
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
سید امیر ثامنی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4631
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
سعید دانه کار
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4318
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
عرفان پازوکی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4384
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
مهدی محمدی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4876
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
مبینا محرابی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4402
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
الهه گیلوری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4199
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
عرفان شاه حسینی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4570
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
نازنین محمدی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4395
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
زهره شاه حسینی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5499
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
حسام عابد
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 3854
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
متین صبوری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4938
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
آرش صادقی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4079
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
محمد علی قاسمی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4556
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
علی مخبری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5945
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
سورنا ابراهیمی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4534
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
محمد طاهری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4874
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
فاطمه جعفری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4824
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
علی حسین قندالی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4914
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
پوریا خانلرزاده
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5464
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
فاطمه سادات حسینی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5290
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
مهدی میرآخوری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4901
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
علی عرب
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4488
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
نگین ایجی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4725
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
سپهر ترامشلو
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4956
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
امیرحسین قنبری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4602
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
فاطمه عامری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4768
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
فاطمه متولی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5144
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
مریم ابوالی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4669
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
فایزه گلینی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4959
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
ملینا کردوانی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5475
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرمسار_ فرزانگان
ملیکا محمدی نژاد
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5194
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
زهرا عامری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4966
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
ریحانه کاشی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4960
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
فاطمه محله باغی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4797
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
شیدا صفی الله
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5361
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
معین کبیری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4924
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
مبینا کبیری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5586
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
نرگس رضایی مقدم
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5422
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرمسار_ فرزانگان
فاطمه عباسی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5352
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
حنانه قربانی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5245
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
سارا نسیمی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5097
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
علی ملک پور
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4508
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
مبینا لهردی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5381
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
مریم موحدیان
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4791
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
حمیدرضا کلاتی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4483
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
علیرضا خلجی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4934
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
سید محمد افخمی مصطفوی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4046
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
فاطمه علی بیگی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4932
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
حسین تسنیمی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5400
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
مهدی عرب درازی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4798
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
رضا فاجانی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4621
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
امیرحسین فاجانی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5502
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
امیرحسین رستمی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5568
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرمسار_ شهيد بهشتي
مهدی تسنیمی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5633
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
ایمان اسفندیار
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4371
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
محمد گیلوری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4262
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
رضا شیردل
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4804
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
علیرضا شاه حسینی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4788
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
فاطمه مختاری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4719
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
امیرمحمد شیرازی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4432
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
محمد عامری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4530
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
مریم احمدی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4691
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
بهزاد عربی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4839
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرمسار_ شهيد بهشتي
محمدرضا گلیوری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4434
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
علیرضا شعیری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4972
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
مریم قباخلو
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4592
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
نیما نجفی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4385
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
مهدی مودودی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5141
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرمسار_ شهيد بهشتي
ابوالفضل هاشم پورچوبی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5716
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
مهدی خادم
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4968
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
علیرضا عربی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5709
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
سیدمبین طباطبایی نژاد
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5138
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
علی شادکام
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5283
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
فاطمه پرویزی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5410
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
مهرانا کنشلو
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4878
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
فاطمه سعیدی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5564
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرمسار_ فرزانگان
مژده قایمی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4960
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
امید نظری مقدم
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4793
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
مهدی عرب عامری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4713
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
علیرضا مولایی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4364
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
سید محمد حسینی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4602
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
علیرضا عالمی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4336
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
6/3/2023 6:01:58 AM
Menu