سامان

سامان -


زهرا عرب
نهم - سامان
میانگین تراز کانونی: 5342
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ پژوهش
محمدجواد مظاهری شورابی
نهم - سامان
میانگین تراز کانونی: 5148
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
رضا زمانی
نهم - سامان
میانگین تراز کانونی: 5574
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
سپیده رحمانی سامانی
نهم - سامان
میانگین تراز کانونی: 5676
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
سیدعلیرضا نوربخش شورابی
نهم - سامان
میانگین تراز کانونی: 5286
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
سیده الهه مولوی وردنجانی
نهم - سامان
میانگین تراز کانونی: 5106
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
فرناز بهرامی سامانی
نهم - سامان
میانگین تراز کانونی: 4533
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
علی داودی چمزینی
نهم - سامان
میانگین تراز کانونی: 4728
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان علامه طباطبایی
علی محمودی چم حیدری
نهم - سامان
میانگین تراز کانونی: 5216
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
نفیسه زمانی
نهم - سامان
میانگین تراز کانونی: 5475
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
زهرا زمانی شورابی
نهم - سامان
میانگین تراز کانونی: 5037
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
5/29/2023 4:44:28 AM
Menu