فارسان

فارسان -


پارسا یداللهی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 6198
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهركرد_ دبیرستان شهید بهشتی
کیمیا سلیمانی فارسانی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5360
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان دکترحسن سلطانی
امیر محمد مرادیان فارسانی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5584
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جونقان_ دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
سعید احمدی عیسی آبادی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5966
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
محمد رضا احمدی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5377
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جونقان_ دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
نرگس قاسمی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5151
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان دکترحسن سلطانی
نگین امیری
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5402
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان دکترحسن سلطانی
غزاله جهانبازی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 6078
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان دکترحسن سلطانی
مریم قاسمی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5841
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان دکترحسن سلطانی
فاطمه خسروی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5167
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان دکترحسن سلطانی
زهرا فدایی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5692
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان دکترحسن سلطانی
آذر مردانی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5929
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان دکترحسن سلطانی
نگین صادقی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5985
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان دکترحسن سلطانی
عاطفه صالحی فارسانی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 4808
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان دکترحسن سلطانی
فاطمه قربانی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 6012
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان دکترحسن سلطانی
امیر محمد پولادی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 4636
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جونقان_ دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
محمد امین خسروی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5484
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جونقان_ دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
سحر اسلامی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 6147
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان دکترحسن سلطانی
ساحل فاضلی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5155
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان دکترحسن سلطانی
حمیدرضا عباسی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5611
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
سعیده یداللهی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5718
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان دکترحسن سلطانی
مریم امیریان
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 4942
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان دکترحسن سلطانی
عرفان محمودی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5431
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جونقان_ دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
علیرضا نظری
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5897
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهركرد_ دبیرستان شهید بهشتی
سیدمحمد رضا امامی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 4008
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جونقان_ دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
مجید رحیمی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 4840
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جونقان_ دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
فاطمه محمدی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5164
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان دکترحسن سلطانی
علی قاسمی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 4247
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جونقان_ دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
علی باقری گله
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 4700
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جونقان_ دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
حکیمه نظری
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5477
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان دکترحسن سلطانی
فاطمه الله بخشی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5949
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان دکترحسن سلطانی
سیده شهره امامی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5439
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان دکترحسن سلطانی
فاطمه کاظمی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5224
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان دکترحسن سلطانی
خشایار معین
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 4172
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جونقان_ دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
حسین خسروی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 4914
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جونقان_ دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
پویا قاسم پور
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 6038
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جونقان_ دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
محمد شیروانی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5403
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
فاطمه فدایی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5167
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان دکترحسن سلطانی
مهدی نامدار خجسته
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5868
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جونقان_ دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
فرزین امانی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5244
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جونقان_ دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
عباس نصیری
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 4889
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جونقان_ دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
حسین اسیوند
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5938
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جونقان_ دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
علی رضا سلیمانی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 4931
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جونقان_ دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
محمد جواد محمودی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 4880
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جونقان_ دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
رضا نظری
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5081
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جونقان_ دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
مهرنوش صادقی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5335
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان دکترحسن سلطانی
نرگس صادقی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 4996
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان دکترحسن سلطانی
یوسف احمدی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 4958
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جونقان_ دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
ساحل جمشیدی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 4658
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان دکترحسن سلطانی
امیراحمد عربی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5862
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جونقان_ دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
ثنا خلجی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 6258
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان دکترحسن سلطانی
زهرا اسلامی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5228
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان دکترحسن سلطانی
یگانه احمدی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 4921
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان دکترحسن سلطانی
6/10/2023 9:07:38 AM
Menu