تربت حيدريه

تربت حيدريه -


نگین معلمی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6266
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
زهرا شیبانی نوقابی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5728
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
زهرا نعیمی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6188
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
مشکات ستوده
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5934
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
فایزه غلامی منطری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6036
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
نیلوفر وطن دوست
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5388
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
فایزه مهدیان مقدم
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6327
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
شهریار ترکمن زاده
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5727
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسين
رویا رمضان پور
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6058
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
هاشم بهزاد پور
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6689
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
مهدیه دوره
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5022
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
نگار رحمت علی خزایی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5969
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
احسان کریمی پور
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5122
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسين
سارا توسلی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5126
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
کیمیا باقرنیا
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4710
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
مهدیه مالکی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5905
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
پوریا شهداد فر
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5872
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسين
نگین رضایی آغوی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5798
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
ایدا ارجمند
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5461
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
نگین خنجری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5616
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
میترا رضایی سهل ابادی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5382
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
سید متین موسوی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4822
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسين
فاطمه سلیمانی نیک
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5842
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
محدثه احمدیان
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5329
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
عارفه خوشرو
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6361
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
زهرا مدرس
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5706
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
فاطمه عرب
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5531
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
امیر محمد حاجی پور
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4355
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسين
شهریار محمد زاده
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5483
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسين
محمد رضا لطفی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5247
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسين
رویا شهرضایی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5726
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
جواد جهانشیری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5606
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسين
بهار بخشنده سجاد
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5668
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
معین اصل دار
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4398
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسين
متینه دلیری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5350
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
حمیدرضا راعی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5405
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
عرفان چرخیان
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5049
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسين
ابوالفضل معتمدی پور
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6058
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
مریم مرادزاده بند بیشه
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5853
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
فاطمه سلیمانی چناری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5810
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
عماد کوه جانی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5613
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسين
علیرضا محمودیان
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5045
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسين
محمدحسین فکوری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4616
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسين
رویا نیازی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5587
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
سید محمدرضا نقیبی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5224
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسين
علی روستاییان
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5269
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسين
شقایق زارع
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5608
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
فاطمه قنبری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4796
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
زهرا محمد نیا بنهنگی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6133
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
صبا سلیمان پور تمام
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5115
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
سیده زهرا ابراهیم زاده
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5579
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
عارفه نواری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5761
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
امیر حسین دارابی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6055
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسين
کیانا کریمی فرزقی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5989
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
سمانه نجاتیان
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5915
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
صادق موسی زاده
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5500
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسين
زهرا علی نیا کاریزکی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5071
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
زینب حیدری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5168
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
علی خسروی سهل آبادی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5917
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
رقیه رستمی پور
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4998
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
محمد ذبحی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5211
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسين
مهدی بلوچ قرایی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4587
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسين
مریم بلبل تربتی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5636
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
علی سبزواری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5370
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
مصطفی فرهادی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5719
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسين
محمد عباس زاده چراغعلی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5638
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
شیدا اسدی قاسم ابادی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5731
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
فاطمه منتظر تربتی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5599
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
زهرا حاجی مرتضایی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6214
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
زهرا شعبانی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4766
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
6/10/2023 7:28:38 AM
Menu