مروست

مروست -


زینب توان گر
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 4768
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مروست_ فدک
فاطمه خاکپور مروستی
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 6608
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ حکیمزاده فرزانگان
یاسمن تیموری
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 6222
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مروست_ فدک
زهرا احمدپور
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 5601
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مروست_ فدک
زهرا افخمی مروست
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 5791
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مروست_ فدک
زهرا پور یار
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 4913
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خاتم_ فدک
فاطمه سادات هاشمی
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 5776
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خاتم_ فدک
فاطمه حیدری
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 5171
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مروست_ فدک
فاطمه حیدری
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 5339
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مروست_ فدک
فاطمه رضایی
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 5419
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مروست_ فدک
مهدیه مهدویان
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 5503
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مروست_ فدک
هانیه وکیلی
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 5948
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مروست_ فدک
مرضیه نادی
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 5940
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مروست_ فدک
زینب فلاحتی
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 5738
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مروست_ فدک
میترا استبرقی
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 5615
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مروست_ فدک
زهرا فلاحتی
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 6537
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مروست_ فدک
زهرا دولت دوست
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 6098
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ حکیمزاده فرزانگان
میترا کارگریان
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 5197
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مروست_ فدک
سحر ایزدی پور
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 4956
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مروست_ فدک
فاطمه غلام پور
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 5490
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مروست_ فدک
زهرا دهقان
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 5349
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مروست_ فدک
5/30/2023 1:24:55 AM
Menu