ديواندره

ديواندره -


احسان دانشور
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 4954
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ديواندره_ دبيرستانن نمونه فارابي
ادریس احمدی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 4156
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ديواندره_ دبيرستانن نمونه فارابي
بیتا ولایتی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 4826
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ديواندره_ نمونه فضيلت
بشری سروریان
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 4908
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ديواندره_ نمونه فضيلت
کوثر نادری
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 4679
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ديواندره_ نمونه فضيلت
سیده فاطمه حسینی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 4671
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ديواندره_ نمونه فضيلت
سامیار قاسمی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 4575
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ديواندره_ دبيرستانن نمونه فارابي
منا مرادی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 5433
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ديواندره_ نمونه فضيلت
هانا احمدیان
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 4370
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ديواندره_ نمونه فضيلت
ثنا زارعی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 4858
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ديواندره_ نمونه فضيلت
اشکان شریفی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 4553
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ديواندره_ دبيرستانن نمونه فارابي
سینا مصطفی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 4459
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ديواندره_ دبيرستانن نمونه فارابي
حانیه محمدیان
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 4796
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ديواندره_ نمونه فضيلت
محمد صایب خالدیان
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 4777
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ديواندره_ دبيرستانن نمونه فارابي
مصلح نصیری کیله کبود
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 5879
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ديواندره_ دبيرستانن نمونه فارابي
مایده حسینی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 4866
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ديواندره_ نمونه فضيلت
اسرا مولودی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 5228
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ديواندره_ نمونه فضيلت
6/2/2023 10:38:42 PM
Menu