دهگلان

دهگلان -


اسراء محمودی
نهم - دهگلان
میانگین تراز کانونی: 4505
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دهگلان_ پروین اعتصامی
مهدی وینسفهانی
نهم - دهگلان
میانگین تراز کانونی: 3461
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دهگلان_ خوارزمی
مهدی محمدی بلبان آباد
نهم - دهگلان
میانگین تراز کانونی: 3607
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قروه_ احمدی روشن
6/8/2023 12:27:50 PM
Menu