سقز

سقز -


نگین فتاحی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5583
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
آیدا پرستار
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6627
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
سید آریا محمدجانی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4667
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
محمد کرمیان
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6082
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
سیده پریا حسینی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5313
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
شهاب کریم پور
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5716
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
صدرا کریمیان
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5911
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
مهران نوری
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5556
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
زانکو میرزایی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5751
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
میلاد دست یار
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4477
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
ساغر بابایی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5190
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
میلاد گنجی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5609
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
رومنا محمدی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4985
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
لاوین فتاحی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5078
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
کارین امینی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5336
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
مبینا محمدزاده
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5388
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
هدیه یوسفی زاده
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5624
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
آرمان عارفی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4712
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
اسرا رامش
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4858
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
سیده هستی حیدری
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5661
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
محمد سماواتی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5138
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
کارو دباغی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5716
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
سپیده شیخی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6080
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
تارا مولوی کانی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5798
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
شهلا مرادی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5320
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
هاوری رحمن زاده
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4917
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
شیلا نوری فر
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4953
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
سیدمصلح راستاد
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5289
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
نارین اخوان
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5285
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
نیما بابامیری
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5676
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
فرزام غفاری
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5056
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
ندا آقاییان
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5691
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
فاطمه مرادپور
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5257
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
کژوان باستان
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5108
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
کسری برور
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5525
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
سیما شفیعی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5015
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
هانا عزیزی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6598
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
روژان صالحی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4858
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
شکیلا عزیزیان
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4796
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
رویا یادگارنوین
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5619
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
گرژین عزیزی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6258
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
میلاد صالحی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5098
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
شقایق وارعی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6370
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
کسری سلیم زاده
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4884
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
نگین شیخی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6045
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
مبینا ملکی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6266
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
سیده پریسا حسینی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4621
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
مازیار فرامرزی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4975
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
کیانوش کرم پور
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5451
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
شکیبا نیک روش
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5545
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
کیان عباسی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4216
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
سروش الله مرادی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5409
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
پریسا احمدزاده
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4707
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
سیدسینا میرزاپور
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4606
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
هیوا فرج پور
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4955
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
پریسا رحیمی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5119
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
زانیار کریم پور
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4834
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
نیما سرسیفی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5705
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
پردیس فروغی فر
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4974
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
کوثر مرادی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5430
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
آرمین بهاری
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5048
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
نگین شیخ عثمانی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6315
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
عبدالله سلیم زاده میک
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5202
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
محمد فلاتی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5063
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
آروین حاجی محمدی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4764
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
سیده شیلان حیدری سقزلو
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5045
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
عرفان محمدی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4318
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
پویا حسینی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4945
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
رامین بختیاری
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4582
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
آیرین شهابی سیادر
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5011
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
محمد صالحیان
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5095
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
ثنا کریمی پور
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4853
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
شیروان یوسف پور
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5338
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
دیاکو شریف پور
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 3541
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
نریمان شیخی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5032
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
آسو حیدری
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6467
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
سروش زارعی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4636
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
پرنگ رستمی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4592
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
یاسین امینی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4619
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
کیان رزوان
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5106
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
آریا کشاورز
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5432
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
آروین محمدی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5156
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
فردین دست خیز
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4727
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
حسنی ابوالمحمدی مله
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4865
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
کسری حسینی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4705
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
6/9/2023 6:13:48 PM
Menu