كنگاور

كنگاور -


محمد خمیس آبادی
نهم - كنگاور
میانگین تراز کانونی: 6187
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كنگاور_ ولیعصر(ع)
ساسان خزایی
نهم - كنگاور
میانگین تراز کانونی: 4363
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كنگاور_ ولیعصر(ع)
امیررضا خاجوند
نهم - كنگاور
میانگین تراز کانونی: 4070
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كنگاور_ ولیعصر(ع)
امیرحسین احمدی فر
نهم - كنگاور
میانگین تراز کانونی: 6238
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كنگاور_ ولیعصر(ع)
محمدجواد سلیمان آبادی
نهم - كنگاور
میانگین تراز کانونی: 4635
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كنگاور_ ولیعصر(ع)
محمدجواد الیاسی تبار
نهم - كنگاور
میانگین تراز کانونی: 4103
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كنگاور_ ولیعصر(ع)
امیرحسین خمیس آبادی
نهم - كنگاور
میانگین تراز کانونی: 4647
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كنگاور_ ولیعصر(ع)
علیرضا مفید
نهم - كنگاور
میانگین تراز کانونی: 4870
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كنگاور_ ولیعصر(ع)
آرش کارخانه
نهم - كنگاور
میانگین تراز کانونی: 6013
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كنگاور_ ولیعصر(ع)
رضا واحدی بیدسرخی
نهم - كنگاور
میانگین تراز کانونی: 4680
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كنگاور_ ولیعصر(ع)
محمدحسین سلیمانی زاهد
نهم - كنگاور
میانگین تراز کانونی: 4684
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كنگاور_ ولیعصر(ع)
محمدمهدی تاجدینی
نهم - كنگاور
میانگین تراز کانونی: 4811
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كنگاور_ ولیعصر(ع)
امیرحسام رستم آبادی
نهم - كنگاور
میانگین تراز کانونی: 4559
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كنگاور_ ولیعصر(ع)
رضا راست بین
نهم - كنگاور
میانگین تراز کانونی: 4021
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كنگاور_ ولیعصر(ع)
علی ثابت قدم
نهم - كنگاور
میانگین تراز کانونی: 4782
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كنگاور_ ولیعصر(ع)
محمدپارسا نظری
نهم - كنگاور
میانگین تراز کانونی: 5282
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كنگاور_ ولیعصر(ع)
علی صبایی
نهم - كنگاور
میانگین تراز کانونی: 4748
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كنگاور_ ولیعصر(ع)
6/1/2023 8:06:43 PM
Menu