اليگودرز

اليگودرز -


امیر محمد منقبتی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5395
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه پسرانه شهید اسکندری
مهسا جمشید الیگودرزی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5867
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه الزهرا
آرمیتا رمضانی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 6010
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه الزهرا
فرنوش بنایی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5956
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه الزهرا
بهار حقیقی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5805
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه الزهرا
صبا علامی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5846
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه الزهرا
صبا عسگری
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5791
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه الزهرا
رویا احمدی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5937
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه الزهرا
امیر مسعود تاجدیوند
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 4789
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه پسرانه شهید اسکندری
محیا حاجی علی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5195
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه الزهرا
ساناز توکلی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5516
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه الزهرا
علیرضا احمدی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 4086
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه پسرانه شهید اسکندری
فاطمه عابدینی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5577
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه الزهرا
فرحناز سلیمانی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5516
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه الزهرا
بهار علی بابایی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 4971
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه الزهرا
زهرا گودرزی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 6324
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه الزهرا
علی عسگری
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5524
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه پسرانه شهید اسکندری
محمدحسین کرم زاده
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 4618
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه پسرانه شهید اسکندری
فاطمه حکمت
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5562
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه الزهرا
صابر فرهادی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 4911
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه پسرانه شهید اسکندری
محمدحسین صارمی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 4857
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه پسرانه شهید اسکندری
محمد جواد سرلک
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5079
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه پسرانه شهید اسکندری
فاطمه خاکساری
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5112
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه الزهرا
رضا جمشیدی پیروزیان
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5016
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه پسرانه شهید اسکندری
رضا خاکساری
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 4504
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه پسرانه شهید اسکندری
6/5/2023 11:22:10 AM
Menu