خرم آباد

خرم آباد -


امیر حسین فلاح
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6628
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
وهاب قربانی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6068
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
علی کرمی گرزی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6389
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
محمد مهدی حنایی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5864
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
محمد علی آزادی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5275
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
محمد حسین یوسف زاده
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5637
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
حسین داوری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5911
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
نازنین بهاروند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6196
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
مهدی پاینده
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5400
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
نازنین سبزواری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5739
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
نیکا مستی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6384
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
سید امیررضا حیات الغیبی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5925
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
مهسا فرهادی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6022
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
نیلوفر بارانی بیرانوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5143
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
نیایش شفیعیان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6421
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
حسین ناظری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6285
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
امیر رضا ساکی ماسوری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5416
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
محمد امین زارعی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6152
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
زهرا چگنی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6135
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
زهرا بیرانوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6044
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
فاطمه علی پور باغی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5413
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
رکسانا حیدری واشیان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6283
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
امیرمحمد مریدی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5988
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
امیر رضا بسطامی محمدی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5519
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
فرناز هدایتی مهر
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5911
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ازنا_ خدیجه کبری
احمدرضا میرزاپور
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6035
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
آیدا چگنی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6083
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
حسین صفی خانی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6017
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
زهرا سورنی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5870
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
محمد مهدی دریکوندی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 3586
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
نگین احمدپور
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6512
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
بهار قربانی چگنی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6049
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
فاطمه خسروی فرد
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6517
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
نگین پاکدل
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5653
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
عاطفه حاتمی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4953
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
الهه سهرابی پور
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6159
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
محمد طاها محامد
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5734
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
یاسمین کدخدایی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5825
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
محمد مهدی بشارتیان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6473
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
آنیتا طهماسبی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5464
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
محمد ویس کرمی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5601
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
زهره خسروی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5896
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
سیده زهرا موسوی ندروند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5885
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
فرنوش فتحی بیرانوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6131
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
مارال میرزایی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6236
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
فروزان بیرانوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5412
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
حسین صالح
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5477
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
امیرحسین نظریان فیروز آبادی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5644
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
روشنا تیموریان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6207
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
کوثر پروانه پور
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6102
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
محمد امین کوشکی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5428
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
فاطمه رحمتی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6328
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
شکوفه دولتشاه
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5896
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
متین بهرامی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5499
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
یاسمین صارمیان اصل
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5998
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
فاطمه دادور
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5626
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
مبینا عباس زاده
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5784
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
علیرضا داودی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5540
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
محمدرضا صباح
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6314
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
نیلوفر سپه وند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6004
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
عارفه امیری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6180
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
ویدا میرزایی گودرزی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5316
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
هدیه کیانی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5891
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
بهار چگنی نژاد
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5860
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
فاطمه بهاروند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5967
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
سینا امیری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4976
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
سیدامیرحسین موسوی اسدزاده
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4911
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
امیر میر
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5960
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
محمد رحیمی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5504
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
علیرضا حنان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5475
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
فایزه دولتشاهی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5589
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
فاطمه بادپی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5544
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
نگار عطایی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5442
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
امیر حسین داودی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5253
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
مصطفی بیرانوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5284
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
امیر محمد مولایی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4612
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
علی ریاحی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4668
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
حسین حاجی جودکی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5925
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
کیارش حمیدی نیا
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4571
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
زهرا هدایت پور
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5488
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
محمدامین بهاروند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4644
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
بهناز سبزواری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6041
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
ارغوان بساطی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6528
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
محمدرضا نورالهی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5662
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
مبینا میر بک سبزواری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6224
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
عاطفه مهدوی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5814
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
آنیتا مرشدی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5147
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
محمدرضا اسکینی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5982
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
زهرا رفیعی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5833
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
سارا گودرزی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4378
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
مبینا شیراوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5724
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
مریم سهرابیان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5494
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
پیمان حیدری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5474
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
آریانا عبدی پور
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5167
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
کوثر آقایی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5846
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
مریم کردی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5828
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
پروین دلفان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6122
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
فاطمه پورخداداد
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6021
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
زینب پور خداداد
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5251
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
مهشید احمدی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5712
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
رضا کرمی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5631
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ ذکریای رازی
شکیبا نصراله پور
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4202
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
زهرا کوهزادی چگنی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4292
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
احمد کاظمی ده مجنونی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4594
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
سیده فاطمه شاهرخی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4661
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
نرگس مرادی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5563
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
علی سالار حسنوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6130
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ ذکریای رازی
دانیال مریدی فرد
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5473
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
مبین باباعلی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4825
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
عاطفه جعفری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5144
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
محمد ابراهیمی آهنگرانی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6146
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
امیر حسین زینی وند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5709
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
مهلا مرادی فرد
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5545
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
کیمیا بهرامی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6227
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
سید احمدرضا حیات الغیب
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5402
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
6/2/2023 11:02:46 PM
Menu