عنبرآباد

عنبرآباد -


محمد انصاری
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 5656
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
محمدصابر تباشیر
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4208
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
محمدرسول دودمانی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4051
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
مهدیه آذرباد
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4596
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
خاطره راهی زاده
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4113
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
علیرضا پوربهرامی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4604
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
فاطمه تاک ت
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4782
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
امیرمحمد عزیزپور سرحدی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4355
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
علیرضا خالصی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4382
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
علیرضا آبنوس
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 3719
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
فاطمه سالاری
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4812
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
فاطمه پیش آهنگ
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4655
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
حنانه جوادی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 5250
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
اسماء سنجری
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 5183
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
زهرا احمدیوسفی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 5151
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
امیرحسین پهلوان نژاد
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4457
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
علیرضا میرزایی فر
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4885
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
علی اکبر احمدی امجزی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 3782
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
محمدامین سالاری
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4146
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
محمدرسول درینی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4377
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
محمدجواد خواجه بهرامی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4330
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
انار_ امام حسین(ع)
علی مشایخی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4749
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
احمد دین
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4143
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
مطهره قلندری
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 5234
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
مرضیه شهدادنژاد
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 5003
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
علی بندیی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4007
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
زینب محمودی گوشکین
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 5319
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
فایزه دودمانی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4767
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
زهرا نوری
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4752
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
فاطمه ملایی زاده
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4644
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
معصومه میرشکاری
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4576
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
آرمین بهروج
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 3936
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
6/8/2023 11:09:49 AM
Menu