ملارد

ملارد -


طه یعقوبی
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 4724
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملارد_ دکترهشترودی
ساغر اسمعیلی
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 5494
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملارد_ عزیزاله پزشکی
علی بارانی
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 4724
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملارد_ دکترهشترودی
عباس بحرالعلومی ثمرین
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 4663
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملارد_ دکترهشترودی
ثنا کیایی
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 5871
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملارد_ فرزانگان
آرش اکبرزاده
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 5531
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملارد_ دکترهشترودی
حمید زمانی
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 4655
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملارد_ دکترهشترودی
حامد زمانی
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 4547
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملارد_ دکترهشترودی
اسدالله علی عمویی لاکه
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 4866
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملارد_ دکترهشترودی
محمدرضا پورعلی شوردرق
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 5474
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملارد_ دکترهشترودی
رضا رضوانی وردوم
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 5073
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملارد_ دکترهشترودی
علیرضا شکرویان
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 4919
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملارد_ دکترهشترودی
محمد نوری
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 4596
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملارد_ دکترهشترودی
امیرعلی فتحی
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 4484
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملارد_ دکترهشترودی
علی رحیم منفرد
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 4751
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملارد_ دکترهشترودی
سیدسالار سیداشرفی چهرق
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 4381
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملارد_ دکترهشترودی
مهدی ایمانی شامیر
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 4494
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملارد_ دکترهشترودی
ریحانه زمانیان
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 4959
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملارد_ عزیزاله پزشکی
محمد صادقی
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 4585
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملارد_ علامه حلی
علیرضا یونسی قادیکلایی
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 4558
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملارد_ دکترهشترودی
فرشته آگاهی انزابی
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 5545
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملارد_ عزیزاله پزشکی
6/11/2023 12:14:01 AM
Menu