گلستان

گلستان -


زهرا جمالی وردوق
نهم - گلستان
میانگین تراز کانونی: 6298
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ فرزانگان
فایزه فرجی سیدبیگلو
نهم - گلستان
میانگین تراز کانونی: 6188
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رباط كريم_ فاطمه الزهرا
پروانه ربیعی
نهم - گلستان
میانگین تراز کانونی: 5743
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رباط كريم_ فاطمه الزهرا
سولماز شیری برانقار
نهم - گلستان
میانگین تراز کانونی: 5360
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رباط كريم_ فاطمه الزهرا
مرجان گودرزی
نهم - گلستان
میانگین تراز کانونی: 5654
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رباط كريم_ فاطمه الزهرا
زهرا ابراهیمی
نهم - گلستان
میانگین تراز کانونی: 5714
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رباط كريم_ فاطمه الزهرا
زهرا اصلانی
نهم - گلستان
میانگین تراز کانونی: 5033
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رباط كريم_ فاطمه الزهرا
حانیه زرنوشهء
نهم - گلستان
میانگین تراز کانونی: 5702
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رباط كريم_ فاطمه الزهرا
ملیکا دهقانی محمدآبادی
نهم - گلستان
میانگین تراز کانونی: 4658
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ ولایت
مایده خدمتی
نهم - گلستان
میانگین تراز کانونی: 4942
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رباط كريم_ فاطمه الزهرا
نرگس کشاورزی نیا
نهم - گلستان
میانگین تراز کانونی: 5134
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رباط كريم_ فاطمه الزهرا
ساناز اکبری
نهم - گلستان
میانگین تراز کانونی: 5553
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رباط كريم_ فاطمه الزهرا
5/29/2023 5:04:22 AM
Menu