رودهن

رودهن -


یاسمن جعفرنژادقمی
نهم - رودهن
میانگین تراز کانونی: 5716
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دماوند_ حضرت رقیه
امیررضا فرخیانی
نهم - رودهن
میانگین تراز کانونی: 5024
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ امام خمینی
علی اکبر حسین پور
نهم - رودهن
میانگین تراز کانونی: 4238
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ امام خمینی
علی درفکی
نهم - رودهن
میانگین تراز کانونی: 6800
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رودهن_ شهید بهشتی
5/30/2023 9:26:43 PM
Menu