باغملك

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی باغملك سال 101


نیما مرادی
نهم - باغملك
میانگین تراز کانونی: 6551
سابقه کانونی : 10 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :166
نمونه دولتي
یاران مهدی
نیما مرادی
نهم - باغملك
میانگین تراز کانونی: 6551
سابقه کانونی : 10 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :166
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیرمحمد خدادادی
نهم - باغملك
میانگین تراز کانونی: 5099
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
دکتر حسابی
رضا زمانی
نهم - باغملك
میانگین تراز کانونی: 5769
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
دکتر حسابی
رضا زمانی
نهم - باغملك
میانگین تراز کانونی: 5769
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
شهيد بهشتي
رضوان نوروزی نسب
نهم - باغملك
میانگین تراز کانونی: 4509
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نخبگان
فاطیما شهریاری
نهم - باغملك
میانگین تراز کانونی: 5544
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نخبگان
زهرا صفاران
نهم - باغملك
میانگین تراز کانونی: 5594
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نخبگان
مهرشاد علی بخشی
نهم - باغملك
میانگین تراز کانونی: 5626
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
یاران مهدی
حنانه زنگنه
نهم - باغملك
میانگین تراز کانونی: 5746
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نخبگان
مهدی طاهری پور
نهم - باغملك
میانگین تراز کانونی: 4668
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
یاران مهدی
محدثه شیخ نیا
نهم - باغملك
میانگین تراز کانونی: 5605
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نخبگان
فاطمه شیخیان
نهم - باغملك
میانگین تراز کانونی: 4621
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
شایستگان
مهدی محمد رضایی
نهم - باغملك
میانگین تراز کانونی: 4335
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
یاران مهدی
سوگند رضایی
نهم - باغملك
میانگین تراز کانونی: 5635
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نخبگان
آرمین خادمی
نهم - باغملك
میانگین تراز کانونی: 5050
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
یاران مهدی
علی زمانی
ششم دبستان - باغملك
میانگین تراز کانونی: 5105
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهيد بهشتي
آرمین پور سواری
نهم - باغملك
میانگین تراز کانونی: 4779
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
دکتر حسابی
امیر عباس محمد رضایی
نهم - باغملك
میانگین تراز کانونی: 3945
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
یاران مهدی
6/1/2023 2:44:16 AM
Menu