صومعه سرا

صومعه سرا -


فاطمه عبیدرحمانی
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 5965
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :96
تيزهوشان
فرزانگان
امیر مهدی حقیقت پناه
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 5528
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :81
تيزهوشان
ميرزاکوچک خان 2
حانیه یوسف نژاد
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 5274
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
فاطمه زهرا (س)
6/8/2023 1:11:35 PM
Menu