رشت

رشت -


سیدرضا کریمی نیا
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5956
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :134
تيزهوشان
ميرزاکوچک خان 2
سیدرضا کریمی نیا
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5956
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :134
نمونه دولتي
دکترمعین
محمد حسن زهدی جلال
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6226
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :120
تيزهوشان
ميرزاکوچک خان 2
محمد حسن زهدی جلال
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6226
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :120
نمونه دولتي
دکترمعین
محمد فاتحی خواه
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5754
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :94
نمونه دولتي
دکترمعین
الهه سلیمانی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5526
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :72
تيزهوشان
فرزانگان
الهه سلیمانی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5526
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :72
نمونه دولتي
نمونه دولتی هجرت
مهدی مهدی پور بجاربنه
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5662
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :54
تيزهوشان
ميرزاکوچک خان 2
مهدی مهدی پور بجاربنه
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5662
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :54
نمونه دولتي
دکترمعین
یکتا آذربرزین
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5667
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :49
نمونه دولتي
نمونه دولتی هجرت
امیررضا مصممی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5858
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :47
تيزهوشان
ميرزاکوچک خان 1
نازنین فاطمه باحقیقت
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5828
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :47
نمونه دولتي
اردشیری
عرفان صدیق رحیم آبادی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5850
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :46
تيزهوشان
ميرزاکوچک خان 2
سیده غزل خامسی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5157
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
اردشیری
عرفان صدیق رحیم آبادی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5850
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
دکترمعین
فاطمه نوحی کرارودی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4542
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
اردشیری
رایان عباسی جاودان
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5666
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
ميرزاکوچک خان 2
مهنا محمدی ماتک
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4814
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
نمونه دولتی هجرت
پانیذ فرزانه
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5981
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
فرزانگان
مهسان صمدانی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6835
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
فرزانگان
محمدجواد آقازاده کوکنه
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6381
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
ميرزاکوچک خان 2
ریحانه حسن بیگی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5939
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
نمونه دولتی هجرت
مهدیا دلسوز
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5982
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه رازی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5807
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان
محمدجواد آقازاده کوکنه
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6381
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
دکترمعین
مهدیا دلسوز
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5982
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
اردشیری
طاهره پورحسینی طالمی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5630
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
اردشیری
فاطمه رازی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5807
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
نمونه دولتی هجرت
زهرا حسنجانی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5397
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
فرزانگان
آناهیتا رضائی فر
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6150
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
آناهیتا رضائی فر
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6150
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
اردشیری
مهدیس اسفندیاری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5729
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
اردشیری
کسری خاوشی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5304
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
ميرزاکوچک خان 2
کسری خاوشی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5304
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
دکترمعین
امیرارسلان زمانپور
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4936
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
ميرزاکوچک خان 1
علی رحیمی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5843
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
ميرزاکوچک خان 2
مهدی ریحانی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6006
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
ميرزاکوچک خان 2
مائده نیک بین
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5491
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
اردشیری
مهدی قاسمی دوگاهه
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5565
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
ميرزاکوچک خان 2
محمدطه زالی برندق
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5754
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
ميرزاکوچک خان 2
یاسین رحیمی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5396
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
ميرزاکوچک خان 2
پارمیدا یوسف زاده
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6742
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
طاها گل پورلاسکی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5511
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
ميرزاکوچک خان 2
فاطمه کشاورز کرنق
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6195
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
پرنیان پورجمال
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5568
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
روشا اسلامی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5749
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
اردشیری
محمدرضا خوشروش جیردهی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6003
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
دکترمعین
آرمیتا شجاع
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4766
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
اردشیری
پارمیدا علیزاده
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5156
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
اردشیری
ستایش نظری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4583
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
اردشیری
فاطمه پورعلی صف سری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5043
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
اردشیری
آرمیتا قاسمی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5626
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
اردشیری
پرنیان پورجمال
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5568
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه دولتی هجرت
آرین زیران
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5720
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
ميرزاکوچک خان 2
سیده روهینا آتشکار
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4806
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه دولتی هجرت
نازنین مسچیان
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4890
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
اردشیری
آتنا امانی لیاوری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5415
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
اردشیری
زینب قنبری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4911
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
اردشیری
سیدیاسین یزدان پرست
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4995
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
ميرزاکوچک خان 2
آیسا اربابی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4954
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه اسکندری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5733
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
اردشیری
ماهک افرنجه فشتالی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5870
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه دولتی هجرت
ماهان رفیع پرهیزکار
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4463
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
ميرزاکوچک خان 2
دیبا یاربخش
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5974
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
اردشیری
روژان رضایی دشتی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4193
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
اردشیری
پارسا علی زاده بیورزنی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5746
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
ميرزاکوچک خان 2
امین علی نژادتیلکی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5705
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
ميرزاکوچک خان 2
امیررضا علی مرادی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5473
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
ميرزاکوچک خان 2
ماهان شیرزادی لسکوکلایه
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5236
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
ميرزاکوچک خان 2
ماهان شیرزادی لسکوکلایه
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5236
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
دکترمعین
امیررضا محمدخانی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5046
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
ميرزاکوچک خان 2
امیرمحمد حمیدی فر
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5035
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
ميرزاکوچک خان 2
محمدمحسن خوشگوآینه وری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4756
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
ميرزاکوچک خان 2
پارسا باقری چناری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4902
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
ميرزاکوچک خان 1
فاطمه صفرزاده
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5935
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه صفرزاده
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5935
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه دولتی هجرت
کیارش مردانی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4479
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
ميرزاکوچک خان 2
سیده آتنا میرپورحسن کیاده
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6547
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
مائده نیک نژاد چوکامی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5253
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
اردشیری
نگین نصیری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4903
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
اردشیری
هلیا صلح جو
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5675
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
اردشیری
احمد پورمحمدی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4817
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
ميرزاکوچک خان 1
فاطمه دانا
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5109
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
اردشیری
نسا فدایی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5156
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
اردشیری
یسنا عسگری پور
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5751
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
تینا صفابخش
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5876
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
نمونه دولتی هجرت
یسنا عسگری پور
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5751
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
اردشیری
سیده آوا رضائی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4733
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
اردشیری
سوگند بابایی نیا
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5097
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
اردشیری
زهرا ابراهیمی فرد
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4824
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
نمونه دولتی هجرت
ابوالفضل نظری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5084
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
ميرزاکوچک خان 2
زینب جهاندیده
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4623
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
اردشیری
آیرانا پوراشمنان طالمی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
 
نمونه دولتي
اردشیری
زهرا صداقت
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
 
نمونه دولتي
اردشیری
ساره خوشرو
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
 
نمونه دولتي
اردشیری
6/1/2023 1:27:05 PM
Menu