ملكان

ملكان -


امیررضا عباسی ملکی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6360
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :128
تيزهوشان
علامه طباطبايي
امیررضا عباسی ملکی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6360
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :128
نمونه دولتي
شهید نظیری
امیر رضا شیرزاده
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5743
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :109
تيزهوشان
علامه طباطبايي
عذرا واصفی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5329
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :100
تيزهوشان
فرزانگان
عذرا واصفی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5329
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :100
نمونه دولتي
دختران علی
امیررضا انصاری ملکی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6585
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :80
نمونه دولتي
شهید نظیری
مهدی اکبرپور
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5403
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :60
تيزهوشان
علامه طباطبايي
مهدی اکبرپور
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5403
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :60
نمونه دولتي
شهید نظیری
فاطیما امین فر
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5397
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :58
نمونه دولتي
دختران علی
امیرمحمد کلاهی زاده
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5435
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :50
نمونه دولتي
شهید نظیری
دنیز رزقی ملکی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6856
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :44
تيزهوشان
فرزانگان
دنیز رزقی ملکی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6856
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
دختران علی
مبینا آزادی مبارکی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5772
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
فرزانگان
مبینا آزادی مبارکی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5772
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
دختران علی
امیرحسین تقوی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4880
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
شهید نظیری
امیرسام محمودی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4380
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
شهید نظیری
حنان فرخیان
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5687
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
علامه طباطبايي
پویا سلطانی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5440
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
علامه طباطبايي
حنان فرخیان
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5687
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
شهید نظیری
پویا سلطانی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5440
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
شهید نظیری
ارین محمدیان
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4864
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
شهید نظیری
مهدی اسدیان
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5950
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
شهید نظیری
امیرعلی عسکری قره خضر
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4698
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
شهید نظیری
رامین صادقی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6073
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
شهید نظیری
فاطمه بدلی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4947
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
دختران علی
رضا قلج خانی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4611
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شهید نظیری
فاطمه حاجی زاده
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5786
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
دختران علی
رضا محمدی بنائم
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4818
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شهید نظیری
علی نوری
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4844
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شهید نظیری
امیر حسین ملکی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5958
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شهید نظیری
نیلوفر طالب نیا
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5799
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
امیر محمد محمدنژاد
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4510
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شهید نظیری
امیرحسین حسنی آغجه
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4811
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شهید نظیری
امیرحسین قنبرپور
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4819
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شهید نظیری
مبین جبری
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6399
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
شهید نظیری
امیررضا عشرتی ملکی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4852
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
شهید نظیری
رقیه اقبال
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5429
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
دختران علی
میترا عزیز
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4959
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
دختران علی
پوریا آزادی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4224
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
شهید نظیری
سپیده ستاری
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5420
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
دختران علی
پدرام حسن زاده
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4578
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
شهید نظیری
لعیا دیانتی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5668
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
دختران علی
کوثر بدخشان
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5388
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
دختران علی
6/9/2023 2:12:18 AM
Menu