سراب

سراب -


پریا حلاجی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 6637
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
سیدرادین سیدین
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5421
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
ابن سينا
محمدرضا فلاحی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5354
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
ابن سينا
امیرعلی قیامی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5607
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
ابن سينا
5/31/2023 3:48:08 AM
Menu