اروميه

اروميه -


کیانا بصیرنیا
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6924
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :108
تيزهوشان
فرزانگان 1
کیانا بصیرنیا
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6924
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :108
نمونه دولتي
آذری
ثنا محمدزاده اصل خضریلو
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 4408
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :100
تيزهوشان
فرزانگان
ثنا محمدزاده اصل خضریلو
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 4408
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :100
نمونه دولتي
آذری
سوین علیزاده عیبلو
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6598
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :94
تيزهوشان
فرزانگان 1
سوین علیزاده عیبلو
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6598
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :94
نمونه دولتي
آذری
امیر محمد راضی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5747
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :72
تيزهوشان
شهيد بهشتي 1
امیر علی خسروزاده
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6680
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :50
تيزهوشان
شهيد بهشتي 1
امیر رضا خسرو زاده
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6785
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :49
تيزهوشان
شهيد بهشتي 1
سینار پاشاپور
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5796
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
فرزانگان 1
سینار پاشاپور
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5796
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
آذری
سما پوررجب
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 4623
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
فرزانگان 1
سبا محمودلو
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6167
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان 1
فاطمه زهرا آقائی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6475
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان 1
فاطمه زهرا آقائی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6475
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
آذری
مهرشاد میرزائی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6108
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
شهيد بهشتي 1
فاطمه طاهرامام کندی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5499
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان 1
مهدی محمدجانی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 4705
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
شهيد بهشتي 1
فاطمه طاهرامام کندی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5499
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
آذری
مبین غفاری
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5990
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
شهيد بهشتي 1
رادین دهقان
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6268
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
شهيد بهشتي 1
یاسمن پی رزم
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 4998
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان 1
حدیث کرامت آذر
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 4328
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان 1
سید محمد مهدی سید پور
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5335
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد بهشتي 1
آیلین فصیح
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5372
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان 1
مبینا حسنی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5636
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
نیایش کنگرلو
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5596
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان 1
آنیتا آقائی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 4637
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
امیر رضا اولیائی رضائی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5989
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهيد بهشتي 1
مانی محمد امینی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5524
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهيد بهشتي 1
مهدیه امانی زنجیرآباد
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 4542
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان 1
ثنا امینی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 4538
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان 1
امیرعلی آقازاده
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6166
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهيد بهشتي 1
رادین خلیل پور کلاهی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6256
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهيد بهشتي 1
مهرسا عبداله زاده میرشکارلو
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5133
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان 1
امیر رضا حسینی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5103
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
شهيد بهشتي 1
زهرا حیدرزاده
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 4175
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان 1
ثنا رحیمی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5156
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
آذری
5/31/2023 3:11:54 AM
Menu