آران و بيدگل

آران و بيدگل -


محمدطاها قاسمی نصرآبادی
نهم - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 4797
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :156
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمدطاها قاسمی نصرآبادی
نهم - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 4797
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :156
نمونه دولتي
امام خامنه ای
امیر محمد طالبی نصرآبادی
نهم - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 5023
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :112
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیر محمد طالبی نصرآبادی
نهم - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 5023
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :112
نمونه دولتي
امام خامنه ای
عطیه کرمانی نصرآبادی
نهم - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 5217
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :86
تيزهوشان
فرزانگان امين
عطیه کرمانی نصرآبادی
نهم - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 5217
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :86
نمونه دولتي
برادران شهيد جندقيان
زهرا پولادی نصرآبادی
نهم - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 5790
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :78
تيزهوشان
فرزانگان امين
زهرا پولادی نصرآبادی
نهم - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 5790
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :78
نمونه دولتي
برادران شهيد جندقيان
امیرحسین باقریان نصرآبادی
نهم - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 4472
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :76
تيزهوشان
شهيد اژه اي
سجاد رشیدی نصرآبادی
نهم - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 4500
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :57
نمونه دولتي
امام خامنه ای
زهرا مهرآبادی
نهم - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 6712
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
فرزانگان امين
رومینا فرزین
نهم - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 6410
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
فرزانگان امين
محمد سلیمانی نصرآبادی
نهم - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 4665
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
امام خامنه ای
نرگس مقنی نصرآبادی
نهم - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 5000
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
شهید مازوچی
فرزانه رضوانیان
نهم - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 6241
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان امين
ملیکا باچارگی نصرآبادی
نهم - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 4447
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
برادران شهيد جندقيان
غزل بذرافشانی آرانی
نهم - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 4912
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان امين
رضوانه دهقانی یزدلی
نهم - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 4546
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
برادران شهيد جندقيان
مهیا حقیقیان
نهم - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 5128
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان امين
امیرحسین زیارتی یزدلی
نهم - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 4652
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
شهيد اژه اي
محدثه عابدی
نهم - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 4117
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
برادران شهيد جندقيان
راحله علیزاده
نهم - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 4986
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان امين
5/31/2023 1:24:49 PM
Menu