خميني شهر

خميني شهر -


زهرا مرادی
نهم - خميني شهر
میانگین تراز کانونی: 3885
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :95
تيزهوشان
فرزانگان امين 2
امیرمحمد جباریان
نهم - خميني شهر
میانگین تراز کانونی: 5989
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شهيد اژه اي
فاطمه سادات رضوی
نهم - خميني شهر
میانگین تراز کانونی: 4281
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان امين
5/31/2023 11:19:04 PM
Menu