شهرضا

شهرضا -


امیرمحمد پورحسین
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 5954
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :112
تيزهوشان
شهيداژه اي 1
امیرمحمد پورحسین
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 5954
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :112
نمونه دولتي
شهید همت
ریحانه جعفری
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 4175
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
زنده یادحسینی
محمدرضا جهان بین
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 5793
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
شهيداژه اي 1
محمدرضا جهان بین
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 5793
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
صارمیه
یگانه میرزایی
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 5038
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
زنده یادحسینی
شیوا شیرزادی مقدم
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 5078
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
زنده یادحسینی
نگین نیکفر
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 6294
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
زنده یادحسینی
فاطمه شبانی
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 5826
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
زنده یادحسینی
فهیمه جعفریان
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 5256
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
زنده یادحسینی
رضا داریوش
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 5005
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شهید همت
5/31/2023 2:04:35 PM
Menu