ايذه

ايذه -


عسل کریمی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5957
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :104
نمونه دولتي
شایستگان
عسل کریمی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5957
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :104
تيزهوشان
فرزانگان
نیلرام رضائی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5642
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :86
نمونه دولتي
شایستگان
نیلرام رضائی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5642
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :86
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا بارونیان
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6509
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :54
نمونه دولتي
شایستگان
زهرا بارونیان
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6509
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :54
تيزهوشان
فرزانگان
علی خرمی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4111
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
علاقمندان
بهنود خادمی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5891
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
علاقمندان
بهنود خادمی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5891
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمدرضا عبدی زیلایی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5116
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
علاقمندان
مریم چیگوئی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6415
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
شایستگان
فرسیما مرادی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5078
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
شایستگان
محمدرضا عبدی زیلایی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5116
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مریم چیگوئی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6415
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
فرسیما مرادی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5078
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
الهه خواجه کولکی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6352
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
شایستگان
سینا کیانی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5225
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
علاقمندان
ابوالفضل خواجوی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5999
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
علاقمندان
الهه خواجه کولکی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6352
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان
سینا کیانی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5225
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
شهيد بهشتي
ابوالفضل خواجوی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5999
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
شهيد بهشتي
هستی کیانی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5195
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
شایستگان
هستی کیانی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5195
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
محمد نوروزی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5037
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
شهيد بهشتي
فاطیما موسوی نصر
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5076
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
شایستگان
محمد مهدی کهن دلی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5932
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
علاقمندان
حسین محمدی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4673
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
علاقمندان
محمد مهدی کهن دلی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5932
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
شهيد بهشتي
حسین محمدی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4673
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
شهيد بهشتي
پرند اسدی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5591
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
شایستگان
علی زیلایی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5852
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شایستگان
فاطیما اسدی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5287
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
علی زیلایی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5852
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد بهشتي
ستایش البوکرد
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5428
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شایستگان
آوا شهولی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4842
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شایستگان
آتنا جاور
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4502
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شایستگان
رامیاد نوذرپور
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5006
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهيد بهشتي
علیرضا احمدی بلوطکی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4105
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهيد بهشتي
حسام الدین عباس زاده
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6060
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امین رضا عبدی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4443
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
علاقمندان
فاطیما پورعبدی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5190
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
شایستگان
فاطیما شاولی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5131
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
شایستگان
6/11/2023 1:40:05 AM
Menu