شوشتر

شوشتر -


ستاره شکیبامنش
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5117
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
نیکان
ستاره شکیبامنش
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5117
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
طلايه داران
فاطمه زهرا سلطان کاظمی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5082
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
نیکان
فاطمه زهرا سلطان کاظمی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5082
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان
شایان محمدی فرد
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5514
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
الهادی
متین چرخاب ساز زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5413
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
الهادی
شایان محمدی فرد
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5514
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
طلايه داران
متین چرخاب ساز زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5413
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
طلايه داران
سینا قاسمیان
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5412
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
الهادی
سینا قاسمیان
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5412
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
طلايه داران
امیر عباس غلامیان
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5009
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
الهادی
امیر عباس غلامیان
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5009
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
طلايه داران
سید علی موسوی نیا
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4246
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
الهادی
سید علی موسوی نیا
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4246
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
طلايه داران
المیرا موری
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4713
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
حدیث نوراله
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5032
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
نیکان
حدیث نوراله
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5032
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
طلايه داران
ثمین دالوند
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5041
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نیکان
فاطیما فرجی آرپناهی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4988
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نیکان
آرمان کفاشیان
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 6332
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
الهادی
محمد محسن کجباف
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4675
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
طلايه داران
محمد محسن کجباف
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4675
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
الهادی
لیدا صفری
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4884
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نیکان
غزل جهانگیری
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5237
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نیکان
علی چعب
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4685
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
طلايه داران
شیوا پیل تن
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5134
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نیکان
نیایش گلاب زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5257
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نیکان
ستایش سیدی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4471
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نیکان
حسین ابول پور
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4084
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
الهادی
بهار اسیوند
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5240
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نیکان
حدیث ثابتیان کعب
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4244
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نیکان
محمدرضا مرادی نژد
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4685
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
الهادی
مها حمزه نیا
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5039
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نیکان
امید رضا جهانگیری
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5215
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نیکان
سارا مزدباف زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5236
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نیکان
امیر مهدی کرمی زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4862
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
الهادی
آیدا تنسخ
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4830
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
امیر مهدی کرمی زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4862
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
طلايه داران
کامران سلطان کاظمی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4558
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
الهادی
6/8/2023 4:13:55 PM
Menu