فراشبند

فراشبند -


سید محمد جواد اسمعیلی
نهم - فراشبند
میانگین تراز کانونی: 6038
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
توحید
یاسمن شکور
نهم - فراشبند
میانگین تراز کانونی: 6152
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
بانوسلامی
فاطمه پورزارعی
نهم - فراشبند
میانگین تراز کانونی: 4975
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
بانوسلامی
ابوالفضل گنبدی
نهم - فراشبند
میانگین تراز کانونی: 5077
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
سعادت
فاطمه عابدی
نهم - فراشبند
میانگین تراز کانونی: 5485
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
بانوسلامی
احمد رضا نوشادی
نهم - فراشبند
میانگین تراز کانونی: 4510
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
سعادت
فاطمه نوشادی رضا
نهم - فراشبند
میانگین تراز کانونی: 5857
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان کازرون
امیر حسین محسنیان
نهم - فراشبند
میانگین تراز کانونی: 5181
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
سعادت
6/8/2023 1:29:47 PM
Menu