آباده

آباده -


حسین شفیعی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6430
سابقه کانونی : 10 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :192
نمونه دولتي
دکتر حسابی
حسین شفیعی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6430
سابقه کانونی : 10 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :192
تيزهوشان
طلايه داران سعدي
زهرا صالحی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6057
سابقه کانونی : 10 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :164
نمونه دولتي
ظهیر امامی
زهرا صالحی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6057
سابقه کانونی : 10 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :164
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه صالحی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6243
سابقه کانونی : 10 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :160
نمونه دولتي
ظهیر امامی
فاطمه صالحی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6243
سابقه کانونی : 10 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :160
تيزهوشان
فرزانگان
ابوالفضل شفیعی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5848
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :70
نمونه دولتي
دکتر حسابی
ابوالفضل شفیعی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5848
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :70
تيزهوشان
طلايه داران سعدي
امیر محمد رنجبر
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6014
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :66
نمونه دولتي
دکتر حسابی
امیر محمد رنجبر
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6014
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :66
تيزهوشان
طلايه داران سعدي
ثنا عسکری
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6119
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
ظهیر امامی
ثنا عسکری
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6119
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :46
تيزهوشان
فرزانگان
سورنا حیدری
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5435
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
سورنا حیدری
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5435
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :44
تيزهوشان
طلايه داران سعدي
ماهان حیدر پناه
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5546
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
دکتر حسابی
ماهان حیدر پناه
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5546
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
طلايه داران سعدي
امیر محمد طحانی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5381
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
دکتر حسابی
امیر محمد طحانی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5381
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
طلايه داران سعدي
داوود کارگر بداف
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5542
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
دکتر حسابی
امیر حسین محمدشاهی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5954
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
دکتر حسابی
امیر حسین محمدشاهی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5954
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
طلايه داران سعدي
حسام نعمت الهی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5616
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
دکتر حسابی
حسام نعمت الهی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5616
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
طلايه داران سعدي
مهدی ارم
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5079
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
دکتر حسابی
مهدی ارم
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5079
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
طلايه داران سعدي
امیر حسین مقصودیان
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5404
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
دکتر حسابی
امیر محمد افشاری شورباخورلو
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5632
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
دکتر حسابی
پوریا شب آهنگ
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4525
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
محمد حسین نعمت الهی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5301
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
دکتر حسابی
رضا امامی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4990
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
دکتر حسابی
امیر حسین مقصودیان
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5404
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
طلايه داران سعدي
امیر محمد افشاری شورباخورلو
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5632
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
طلايه داران سعدي
پوریا شب آهنگ
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4525
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
طلايه داران سعدي
محمد حسین نعمت الهی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5301
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
طلايه داران سعدي
رضا امامی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4990
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
طلايه داران سعدي
سهیل محمودی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5642
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
دکتر حسابی
شهاب وفاخواه
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5388
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
دکتر حسابی
سهیل محمودی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5642
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
طلايه داران سعدي
بنیامین جعفری
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5453
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
دکتر حسابی
زهرا ثابت
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5449
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
ظهیر امامی
دانیال صالح
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5979
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
دکتر حسابی
علیرضا بخت آور
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5252
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
طلايه داران سعدي
امیر عباس یزدان بخش
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4300
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
ایمان جعفری
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6604
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
دکتر حسابی
ایمان جعفری
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6604
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
طلايه داران سعدي
گلسان کیهانی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5760
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
ظهیر امامی
ابوالفضل لاجوردی اصل
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4837
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
محمد پارسا مسعودی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4579
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
دکتر حسابی
یکتا رعیتی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4950
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
ظهیر امامی
سید ایلیا وزیری
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5403
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
دکتر حسابی
محمد صالح خلیفه
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5645
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
دکتر حسابی
دینا اسدی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5104
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
ظهیر امامی
محسن اعرابی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5615
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
دکتر حسابی
یکتا امامی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5924
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
ظهیر امامی
محمد صالح خلیفه
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5645
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
طلايه داران سعدي
یکتا امامی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5924
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
مریم منصوری
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4921
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
ظهیر امامی
محمد امین کاویانی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5194
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
محمد حسن صفائی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4922
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
دکتر حسابی
محمد صادق باقری
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4587
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
شاهین خسروی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4648
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
یلدا یزدان پناه
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5808
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
ظهیر امامی
مهلا تقوی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4490
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
ظهیر امامی
مهرسا نعمت الهی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5528
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
ظهیر امامی
سهیل اسفندیاری
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4553
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
حسین حسینی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4504
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
دکتر حسابی
مهسا آزادی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5641
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
ظهیر امامی
امیر حسین صالحی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4088
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
محمدامین فرزانه
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4700
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
پارمیس سلطانی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5667
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
ظهیر امامی
حسین ایمانی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5339
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
دکتر حسابی
پارسا برزگر
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5451
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
نیکا ستاری
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4776
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
ظهیر امامی
محدثه صفی خانی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5287
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
ظهیر امامی
سید امیر رضا آل علی هارونی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4638
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
محمد کریمی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4693
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
دکتر حسابی
محمد حسن صفی خانی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4842
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
سید سینا هاشمی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5642
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
دکتر حسابی
مصطفی توکلی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4658
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
سید سینا هاشمی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5642
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
طلايه داران سعدي
مهدی اسکندری نیا
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4027
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
دکتر حسابی
فاطمه کریمی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4892
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
ظهیر امامی
فاطمه حیدریان
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4414
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
ظهیر امامی
امیر محمد محمد پور شورباخلو
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4421
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
دکتر حسابی
مریم سادات حسینی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5127
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
ظهیر امامی
مهدیه محمدی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5191
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
ظهیر امامی
محدثه رضائی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4916
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
ظهیر امامی
فاطمه اصالت
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4073
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
ظهیر امامی
امیر حسین حیدر پناه
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4257
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
دکتر حسابی
5/31/2023 10:31:22 PM
Menu