فرديس

فرديس -


مبینا میرزایی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 6293
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :74
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید بهشتی
مبینا میرزایی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 6293
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :74
تيزهوشان
فرزانگان 3
نگار زارع مطلق
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 6046
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :39
تيزهوشان
فرزانگان 3
مبینا بیگدلی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 6215
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان 1
رعنا بخشی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 4682
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان 3
نرگس شیرمحمدی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 6379
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید بهشتی
محمدرضا شاکری
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5239
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه دولتی آینده سازان
حسام فلاحی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5315
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه دولتی آینده سازان
نگین مشرفی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5551
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید بهشتی
ثنا غلامی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5176
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید بهشتی
ابوالفضل حسن زاده
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 4979
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه دولتی آینده سازان
سیدمحمدرسول حسینی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 4926
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهيد سلطاني 4
نگین احمدی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5661
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید بهشتی
سروش مظاهری
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 4607
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهيد سلطاني 1
میرماهان میرقاسمی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 3983
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه دولتی آینده سازان
محمد حکمتی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 4923
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه دولتی آینده سازان
هستی کفش نوچی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 4605
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان 1
ستاره کمالی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 4248
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان 2
سامیار یثربی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 4824
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
شهيد سلطاني 1
6/10/2023 8:47:32 AM
Menu