بهنمير

بهنمير -


آیلین مومن پور
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 4429
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
دکتر نوروزی
امیررضا مدانلو
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 4439
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
نمونه دولتی مرحوم باقری
امیرحسین شیردست بهنمیری
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 4384
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه دولتی مرحوم باقری
5/30/2023 8:21:58 PM
Menu