نور

نور -


سید امیر علی حسینی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5831
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :58
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سید امیر علی حسینی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5831
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :58
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
زهرا دیوسالار
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6041
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا دیوسالار
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6041
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
پریا عدالت لرد
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5526
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان
پریا عدالت لرد
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5526
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
یگانه شهابی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6181
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
یگانه شهابی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6181
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
امیرحسین خطیب نیا
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5235
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
شهيد بهشتي
ابوالفضل تقی پور
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5906
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
شهيد بهشتي
ابوالفضل تقی پور
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5906
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
امیرعباس یزدانی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5197
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیرعباس یزدانی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5197
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
امیرمحمد داوودی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4651
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
امیرمحمد دلیریان
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5237
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
حوریا خطیب نیا
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5697
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
سیاوش اسدی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6422
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
امیرحسین حسین زاده
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4929
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
آذین زارع
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4811
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
نیوشا ابراهیمی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5277
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
سید مصطفی حسینی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5239
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
آربا محمدی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5868
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهيد بهشتي
ماهان توسلی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5767
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
آوا مشایخی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5050
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
پرنیا کوپائی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5771
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
محمدحسین جهاندار
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4732
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
سیدعلیرضا حسینی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5273
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
امیدرضا کوثری
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4857
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
زهرا سادات حسینی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6015
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
علی رضا دهقانی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5051
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
زهرا سادات حسینی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6015
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
فاطمه اسدی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5647
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
ترنم فتحی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5444
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
ترنم فتحی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5444
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
حنانه کپج
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4611
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
یگانه فتح بیاتی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4943
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
5/31/2023 2:52:41 PM
Menu