بجنورد

بجنورد -


ستاره وحدانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5938
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :98
نمونه دولتي
نرجس
ستاره وحدانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5938
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :98
تيزهوشان
فرزانگان
امیررضا آتش افروز
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5950
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :88
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیررضا آتش افروز
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5950
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :88
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
سیمین محمدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5970
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :78
نمونه دولتي
نرجس
سیمین محمدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5970
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :78
تيزهوشان
فرزانگان
عرشیا امیری هنامه
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5432
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :51
تيزهوشان
شهيد بهشتي
نورالهدی نامورحمزانلوئی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6034
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :50
نمونه دولتي
نرجس
هدیه بلبلی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6009
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :48
نمونه دولتي
نرجس
مریم قدیمی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5360
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
فائزه ایزانلو
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6596
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
نرجس
مریم قدیمی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5360
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :46
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه حسین زاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5874
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :46
تيزهوشان
فرزانگان
فائزه ایزانلو
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6596
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :46
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه حسین زاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5874
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
نرجس
سحر مهدی نسب
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4790
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
فرزانگان
سحر مهدی نسب
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4790
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
نرجس
اشکان افراسیابی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6498
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
شهيد بهشتي
اشکان افراسیابی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6498
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
کوثر محمدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6156
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :39
تيزهوشان
فرزانگان
سید یوسف حاتمی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5767
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
الینا رجبیه
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6256
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
نرجس
پارسا جان پرور
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5468
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
شهيد بهشتي
پارسا جان پرور
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5468
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
امیررضا شیخ نژاد مقدم
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5559
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیررضا شیخ نژاد مقدم
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5559
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
فاطیما ربانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5893
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
زهرا گریوانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5598
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
زهرا گریوانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5598
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
مهدی فاطمی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5105
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مهدی فاطمی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5105
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
امیرمحمد زارع
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4823
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیرمحمد زارع
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4823
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
امیرعلی عرب نژاد
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5466
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیرعلی عرب نژاد
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5466
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
عرفان زیرک خطاب
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5648
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
شهيد بهشتي
عرفان زیرک خطاب
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5648
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
آیلین سجادی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4966
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
آیلین سجادی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4966
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
آتنا دولت آبادی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4316
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
مهشید طائفی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5471
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
نرجس
آتنا دولت آبادی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4316
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان
عرفان دولت شاهی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6469
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
شهيد بهشتي
عرفان دولت شاهی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6469
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
مهشید طائفی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5471
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان
آیلین یزدان پناه
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6334
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
فاطمه ایزانلو
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5249
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
نرجس
ثنا عبدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5449
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
ستایش محبی نجم آباد
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5286
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
نرجس
بهشید اسحقی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5899
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
نرجس
نادیا جهانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6408
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
نادیا جهانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6408
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
نرجس
عرفان ایزانلو
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6026
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
علیرضا نظری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5983
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
سوگند سهرابی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4227
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
حسن مومن
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5445
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
محمدمهدی جهانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5481
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمدمهدی جهانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5481
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
نیما طالقانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5176
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سپینوش سبحانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5079
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
سینا شادمان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5473
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
پوریا دلشاد
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4825
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
شهيد بهشتي
پوریا دلشاد
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4825
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
نازنین عابدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4687
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نرجس
نازنین عابدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4687
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
مریم عسگری مقدم
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5586
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نرجس
یاسمن ورزنده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5336
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
آیلا ارجمندی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5927
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
مبینا صفا
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4624
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
مهدی مرادی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4810
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
امیرعلی شفیعی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4218
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
محمد متین نامور
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4735
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شهيد بهشتي
فاطمه یزدانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5049
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
ضحا رهبر
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4990
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
ریحانه فیروزیان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5126
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
دینا عزت نقلی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5691
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
محمد زاهدی فر
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5040
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
سها ریحانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5232
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
سها ریحانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5232
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
سید محمد شریفیان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4048
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
پوریا منصوری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5330
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
مهدی غلامی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4670
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
احسان رحمتی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4356
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
هنرستان نمونه شهید مصطفی احمدی روشن
فاطمه زهرا جمالی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5056
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
هنرستان رشد
یاسمن عباس آبادی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4315
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
زهرا عابدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5583
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
زهرا سقائی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5658
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نرجس
فاطمه حیدری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5678
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نرجس
مجتبی وثوق
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5314
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
غزل جمشیدی راد
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4832
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نرجس
محمد نقویان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4762
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
بهاره دژه
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5119
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
محمد دعاگویان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6157
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهيد بهشتي
ستایش سادات مرتضوی راد
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4892
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نرجس
فاطمه سادات سیدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5369
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نرجس
ریحانه صفری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5374
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
زهرا دژه
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5397
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
سلاله همایونی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5245
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نرجس
یاسمین هنر خواه
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4925
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
سیده یاسمن قلی زاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5138
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
هنرستان رشد
مائده باغچیقی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5089
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
یاسمین هنر خواه
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4925
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
سجاد صحراگرد
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5069
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
طاها رحمانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4547
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
مهدی یار یزدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4974
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
سیدعلی حسینی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4667
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهيد بهشتي
صهبا موذن
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5538
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نرجس
محدثه کچرانلویی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5358
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
علی رفیعی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4264
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
طاها یوسفی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5113
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
طاها حسینی فخر آبادی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5148
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
حنانه وحیدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5537
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
ریحانه گریوانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5468
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نرجس
عرشیا پارسافر
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4545
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
طاها الهامی جوشقان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5689
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهيد بهشتي
طاها الهامی جوشقان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5689
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
امیرعلی احسان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5162
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مهدی دنیوی راد
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4459
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهيد بهشتي
شبنم صفائی قهرمانلو
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4243
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
گیلدا بهمن یار
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5017
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
گیلدا بهمن یار
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5017
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
سجاد قادری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4638
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
فاطمه رمضانی کاوانلو
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5637
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه رمضانی کاوانلو
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5637
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نرجس
زینب نجفی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4425
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
هنرستان رشد
فاطمه رازی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5728
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نرجس
زهرا برزگر
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4334
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نرجس
شایان شکارچی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4931
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
فاطمه برات زاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5288
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نرجس
امینه بهشتی فر
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5112
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
رضا رنجبر
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4948
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
علی سامی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5045
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
رضا یزدانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4700
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
مطهره اسداللهی یزدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5062
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
نرگس دلیر
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5108
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
کیا رادکانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4475
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
یکتا خسروی ترنیک
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5414
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
نرجس
معصومه برات زاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4214
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
مینا حق پناه
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4819
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
سید حسین شاکری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5148
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
سمیعا قالمق
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4832
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
نرجس
سحر کاظمی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5227
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
نرجس
هلیا علوی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4517
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
ایلیا علوی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4727
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
پرنیا فرحدل
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5585
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
6/3/2023 5:20:10 AM
Menu