حاجي آباد

حاجي آباد -


فاطمه زهرا معماری
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 4606
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :94
نمونه دولتي
حصرت فاطمه (س)
مهدیس نبی پور
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5113
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :75
نمونه دولتي
حصرت فاطمه (س)
فاطمیا مسعودی
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5510
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
حصرت فاطمه (س)
محسن عامری
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 4633
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
محبوبه میرزاده
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 6023
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
حصرت فاطمه (س)
ملیکا نظری
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5885
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان 1
یکتا امانی
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 6087
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان 2
فاطمه زهرا حمزه نژاد
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 6175
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان 1
ملیکا نظری
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5885
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
حصرت فاطمه (س)
یکتا امانی
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 6087
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
حصرت فاطمه (س)
فاطمه زهرا حمزه نژاد
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 6175
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
حصرت فاطمه (س)
عابده رمضانی نژاد
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5116
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
حصرت فاطمه (س)
فاطمه شریفی
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5182
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
حصرت فاطمه (س)
نازنین زهرا دهقانی
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5430
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
حصرت فاطمه (س)
فاطمه زهرا حسین پور
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5805
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
حصرت فاطمه (س)
پریسا علیدادی
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5836
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
حصرت فاطمه (س)
امیررضا صادقی
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 4609
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
امیرمهدی اسفندپوری
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 4583
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
مجتبی طوسی زاده
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 4960
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
سبحان کوهی حاجی آبادی
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 4319
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
علی آوخ
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 4829
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
امیرعلی هاشمی جوکار
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 3880
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
محمد پسندی پور
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 4572
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
فاطیما لشکری
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5579
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
حصرت فاطمه (س)
محمدمهدی میرزاده
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 4568
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
علی دره شیری
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5532
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
امیرحسین غیبی
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 4254
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
امیرمهدی غیبی
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 4243
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
مجتبی قربانی
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 4493
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
امیرسام آبکار
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 4958
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
فاطمه سنا بهرامی
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5547
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
حصرت فاطمه (س)
امیر مهدی شجاعی
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 4226
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
عارفه خلیفه ای
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5344
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
حصرت فاطمه (س)
نیما جهانشاهی
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 4760
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
الینا بحرینی
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 4351
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
حصرت فاطمه (س)
5/29/2023 11:32:32 AM
Menu