پارس‌آباد مغان

پارس‌آباد مغان -


سپیده جمشیدی
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5329
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :82
نمونه دولتي
فرزانگان
سپیده جمشیدی
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5329
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :82
تيزهوشان
فرزانگان
ابوالفضل ساجد
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 6305
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :64
نمونه دولتي
برهان
ابوالفضل ساجد
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 6305
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :64
تيزهوشان
شهيد بهشتي
میثاق روشن بخت
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 6695
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :56
نمونه دولتي
برهان
فاطمه جهانبانی
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5969
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
فرزانگان
فاطمه جهانبانی
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5969
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :46
تيزهوشان
فرزانگان
مهدیس مهری
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5410
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
فرزانگان
مهدیس مهری
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5410
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
فرزانگان
فرهان اسود
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5449
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
برهان
علی بیدار
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 6674
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
برهان
علی بیدار
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 6674
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
شهيد بهشتي
اسما بابازاده
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 6224
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
فرزانگان
اسما بابازاده
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 6224
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان
امیرمحمد خانزاده
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 6064
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
امیرمحمد خانزاده
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 6064
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
برهان
هستی پناهی درگاهلو
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5708
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
فرزانگان
زهرا اشکانی
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5684
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
فرزانگان
زهرا اشکانی
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5684
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
مهدی سرباز وطن
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5929
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
فرزانگان
ساناز کیانی
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5902
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
فرزانگان
نگین پورعباس
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5816
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا صمدی
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5418
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
فرزانگان
حدیث بستک
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 4814
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
فرزانگان
سنا قربانیان
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5996
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
فرزانگان
امیر مهدی فخری
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5207
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
برهان
روزانا بهزاد
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5028
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
فرزانگان
خاطره طهماسبی
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 4909
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
فرزانگان
دانیال علیزاده
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 4567
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
فرزانگان
آیلین فیروزی
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5831
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
فرزانگان
اسما نظرزاده
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5072
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
فرزانگان
علی اکبر طلوعی
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 4935
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
برهان
پرهام آذرنیا
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5807
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
برهان
ایسن نظامی
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5073
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
فرزانگان
سامان حیدر نژاد
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 4523
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
برهان
6/2/2023 10:18:38 PM
Menu