گرمسار

گرمسار -


شهراد اکبری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5073
سابقه کانونی : 10 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :184
تيزهوشان
شهيد بهشتي
شهراد اکبری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5073
سابقه کانونی : 10 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :184
نمونه دولتي
شهيد ثاني
امیرعلی عاشوری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5603
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :106
تيزهوشان
شهيد بهشتي
رقیه ابوالی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 6334
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :58
نمونه دولتي
محدثه
آیناز اختیاری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5393
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان
آیناز اختیاری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5393
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
محدثه
آلاء نصیری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4399
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
محدثه
آلاء نصیری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4399
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
امیر میرآخورلی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5306
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیر میرآخورلی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5306
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
شهيد ثاني
نیایش فرجی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4432
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
نیایش فرجی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4432
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
محدثه
محیا قربانی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5639
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
محیا قربانی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5639
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
محدثه
ماهک ترامشلو
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5285
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
محدثه
کیانا شعبانی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4751
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
محدثه
احمد مقصودی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4527
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شهيد ثاني
امیررضا مقصودی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4547
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شهيد ثاني
تینا فولادی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5398
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
محدثه
کوشان کربلایی باقر
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4583
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهيد بهشتي
کوشان کربلایی باقر
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4583
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شهيد ثاني
مهدی ابولی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4538
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شهيد ثاني
امیرعلی صابری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4381
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
محدثه
نرگس خسروی فرد
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5148
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
محدثه
محمد علی کاوه
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4442
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
شهيد ثاني
رضوانه تسلیمی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4324
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا عاشور
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4968
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
محدثه
عرشیا ملک پور
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4019
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
شهيد ثاني
کمیل متولی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4530
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
شهيد ثاني
محمد ایزدجو
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4715
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
شهيد ثاني
زهرا قربانی فر
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4944
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه علی بیکی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 3896
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه علی بیکی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 3896
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
محدثه
6/1/2023 1:32:12 PM
Menu