فرخ شهر

فرخ شهر -


مهشید جمشیدی
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 6196
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
مرضیه شیروانی
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 6047
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه جمشیدی
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 4954
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
امیرمحمد طاهری
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 5621
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
حسین شاه قلیان
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 6038
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه علامه طباطبایی
فاطمه بیدلی
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 5210
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
شایان ربیعی
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 4951
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه علامه طباطبایی
حدیث ساعدی
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 5700
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
پژوهش
غزل آقایی
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 5716
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
محمد احمدیان
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 4805
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه علامه طباطبایی
دانیال صبوری
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 5073
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه علامه طباطبایی
مهیار موسوی
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 5151
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
آريو مصلي نژاد
فاطمه لله گانی
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 5631
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
پژوهش
زهرا لله گانی
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 5236
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
پژوهش
6/1/2023 12:08:19 AM
Menu