تربت حيدريه

تربت حيدريه -


نیوشا صالحان
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6270
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :47
نمونه دولتي
محمودیه
شادی ایزدی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5912
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
محمودیه
نگار مهدی زاده
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5421
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
محمودیه
عرفان دریاب
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6211
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
امام حسین
شادی ایزدی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5912
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان
نگار مهدی زاده
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5421
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان
عرفان دریاب
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6211
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
شهيد بهشتي
نسترن حسینی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5425
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
محمودیه
یاسمن قاسم زاده کریمی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5311
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
محمودیه
نسترن حسینی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5425
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان
یاسمن قاسم زاده کریمی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5311
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان
سیدعلی اسدی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6094
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
امام حسین
عطیه کریم نیا
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6017
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
محمودیه
هلیا حسن زاده
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4924
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
محمودیه
عطیه کریم نیا
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6017
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
هلیا حسن زاده
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4924
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسین مهدویان
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5312
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
امام حسین
سیدعلی اسدی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6094
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمدعرفان کلاته
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5453
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
امام حسین
محمدعرفان کلاته
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5453
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سیده حنانه ضیائی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5723
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
محمودیه
ابوالفضل صفری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5587
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
امام حسین
سیده حنانه ضیائی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5723
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
عادل بهزادپور
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5983
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
شهيد بهشتي
پرنیان صفائیان
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5092
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
محمودیه
پرنیان صفائیان
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5092
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان
محمدمهدی عابدی فدیهه
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6141
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
امام حسین
ابوالفضل محمدزاده
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4818
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
امام حسین
مبینا ابراهیم پور فرزقی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5992
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
محمودیه
نگین ترکمانی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6067
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
محمودیه
محمدامین قاسمی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5926
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
امام حسین
نگین ترکمانی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6067
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
امیرعلی شاکری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5589
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
امام حسین
امیرعلی شاکری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5589
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
شهيد بهشتي
نگین باقری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5830
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
محمودیه
کوثر زنگنه قاسم آبادی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5047
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
محمودیه
دانیال طاهری قاسم آبادی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4924
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
امام حسین
محمدعرفان رجب زاده
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5722
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
امام حسین
یاسمین صنعتی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4990
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
محمودیه
فریده صبوری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5173
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
محمودیه
ریحانه جلالی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5422
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
محمودیه
اسما ابدرم
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5662
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
محمودیه
مبینا مزینی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5844
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
محمودیه
پریا کرمانی عریانی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4879
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
مبینا رضائی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5059
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
ماهان بهاریه
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4666
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمد خداشناس
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5552
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
امام حسین
مهدی محمدیان
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5374
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
امام حسین
محمدمهدی پیروزفر
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5350
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
امام حسین
فاطمه بقائی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5197
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
محمودیه
میکائیل عابدی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4291
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مهدی محمدیان
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5374
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سیده فاطمه اسماعیلی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5551
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
محمودیه
محمدجواد کردیان فرزقی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4753
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
امام حسین
سیده فاطمه اسماعیلی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5551
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
محمد امین اسماعیلی ترکمن چه
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4568
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
امام حسین
رایان رضائی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5023
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
امام حسین
فرشته آقائی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5202
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
محمودیه
محمد رحیمی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5959
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهيد بهشتي
علیرضا مهدوی کیا
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5939
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
امام حسین
محمد علی پور
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4464
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
امام حسین
پریسا اصل دار
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5647
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
محمودیه
ساجده محمدپور
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5205
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
محمودیه
ساجده محمدپور
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5205
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
امیرمحمد کوه جانی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4517
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
امام حسین
نازنین زهرا فربودی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5277
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
محمودیه
محمدمهدی عباسی حاجی آبادی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4777
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سجاد لطفی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5304
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
امام حسین
عطیه محمدزاده
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
 
تيزهوشان
فرزانگان
عطیه محمدزاده
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
 
نمونه دولتي
محمودیه
ستایش صداقت
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
 
نمونه دولتي
محمودیه
6/8/2023 11:53:46 AM
Menu