سوق دوگنبدان

سوق دوگنبدان -


مهدیه بینا
نهم - سوق دوگنبدان
میانگین تراز کانونی: 5368
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :110
نمونه دولتي
مائده
مهدیه بینا
نهم - سوق دوگنبدان
میانگین تراز کانونی: 5368
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :110
تيزهوشان
فرزانگان
امیر عباس یونسی
نهم - سوق دوگنبدان
میانگین تراز کانونی: 6787
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :66
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیر عباس یونسی
نهم - سوق دوگنبدان
میانگین تراز کانونی: 6787
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :66
نمونه دولتي
شهیدثانی
بهار ملک
نهم - سوق دوگنبدان
میانگین تراز کانونی: 5030
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
فرزانگان
امیرعلی راد
نهم - سوق دوگنبدان
میانگین تراز کانونی: 5106
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شهیدثانی
6/3/2023 1:27:26 AM
Menu