مروست

مروست -


مونا کارگریان
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 5815
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
برازنده مقدم ناحيه 1
مونا کارگریان
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 5815
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
نمونه حضرت زهرا (س)
محمد جواد دانشور
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 4702
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
امام حسین خاتم
حسین یزدانی
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 4504
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
ملک ثابت ناحیه 1
محمد مهدی فلاحتی
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 4367
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
امام حسین خاتم
محمد مهدی پورقنبری
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 4625
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
ملک ثابت ناحیه 1
حانیه اناری
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 4825
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
فدک
امیررضا دشتی
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 3942
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
ملک ثابت ناحیه 1
حدیثه دانشور
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 4246
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
فدک
نازنین بذرافشان
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 4467
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
فدک
محمد امیر عسکری پور
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 4578
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
ملک ثابت ناحیه 1
محمد حسین فلاحتی
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 4348
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
امام حسین خاتم
6/10/2023 10:33:54 PM
Menu