مهريز

مهريز -


فاطیما فرهمند
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5579
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
محبوبي
مهرانه زارعزاده
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5154
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
محبوبي
سید طاها طباطبایی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 4880
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
کاشاني
پرهام ابویی مهریزی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 6019
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
کاشاني
رقیه بشارتی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5181
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
محبوبي
فاطمه شریعتی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5714
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
محبوبي
محمد دهقان منگابادی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5448
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
کاشاني
محمد معراج میروکیلی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5447
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
کاشاني
زهرا زارع خورمیزی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 6100
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
محبوبي
ریحانه دهقان
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5319
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
محبوبي
امیرمحمد نظیری پور
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5721
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
کاشاني
زهرا فلاح
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 4712
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
محبوبي
فرهاد زارع بیدکی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5823
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
کاشاني
امیرحسین حجاری
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5003
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
کاشاني
علیرضا زارع بیدکی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5136
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
کاشاني
ریحانه زارع بیدکی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 6062
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
محبوبي
لیلا فلاح
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5189
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
محبوبي
فاطمه زارع بیدکی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5925
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
محبوبي
سید امیر محمد حسینی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 4758
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
کاشاني
ابوالفضل بیک
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 4913
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
کاشاني
محمد حسین عماد
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 4540
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
کاشاني
مریم دهقانیزاده
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 6219
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
محبوبي
5/31/2023 2:50:38 AM
Menu