نهاوند

نهاوند -


آناهیتا دارائی
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 6386
سابقه کانونی : 10 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :162
تيزهوشان
نهاوند
آناهیتا دارائی
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 6386
سابقه کانونی : 10 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :162
نمونه دولتي
نیک اندیشان
نیکا کیانی
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5548
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :62
تيزهوشان
نهاوند
نیکا کیانی
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5548
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :62
نمونه دولتي
فاطمیه
آناهیتا جلالوند
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5844
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
نهاوند
آناهیتا جلالوند
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5844
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
فاطمیه
فاطیما درویشی
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5129
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان1
آرمین ظفری
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5336
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
نهاوند
فاطیما درویشی
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5129
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
فاطمیه
آرمین ظفری
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5336
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
امام علی
مهدیس علی بخشی
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 6220
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
فاطمیه
پرنیان کاویانی
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5942
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نیک اندیشان
ریحانه حسینی
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5431
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
نهاوند
امیرعباس دیناروند
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5544
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
امام علی
ریحانه حسینی
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5431
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نیک اندیشان
علی اصغر بیات
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 4716
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
امام علی
سارینا هادیان
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5074
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
فاطمیه
پارمیس رشیدی
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5832
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
نهاوند
پارمیس رشیدی
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5832
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
فاطمیه
دنیا جلالوند
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5815
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
نهاوند
ریحانه کیانی
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 4934
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
نیک اندیشان
امیر حسن کاویار
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 4901
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
نهاوند
امیر حسن کاویار
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 4901
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
امام علی
امیررضا ظفری
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 4614
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
امام علی
5/29/2023 6:01:38 AM
Menu