كامياران

كامياران -


آیلار شکری
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 5532
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :58
نمونه دولتي
نمونه اندیشه
ایلیا کریمی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 6188
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
نمونه اندیشه
محمد پورقادری
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 5930
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه اندیشه
هیرو پشاآبادی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 5470
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه اندیشه
ساریا پشاآبادی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 5673
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه اندیشه
حمیدرضا قیسوندی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 6515
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه اندیشه
اوین مجیدی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 4997
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه اندیشه
یسرا منصوری راد
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 4777
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه اندیشه
6/11/2023 12:33:39 AM
Menu