قروه

قروه -


زهرا عبدالملکی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5316
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا عبدالملکی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5316
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
زینب الکبری
محمد عرفان عظیمی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5935
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
علامه حلي
محمد عرفان عظیمی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5935
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
علی پرویزی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5578
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
علامه حلي
امیر حسین زارعی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5008
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
علامه حلي
دانیال حیدریان
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5142
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
علامه حلي
امیر حسین زارعی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5008
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
محمدجواد هاشمی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 4443
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
علامه حلي
محمدجواد هاشمی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 4443
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
آنیتا الماسی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 4730
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
محدثه رستمی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5665
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
مهشید آذرهمایون
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5272
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
زینب الکبری
شیوا گنجی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5111
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
اسرا مرادی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 4512
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
امیر حسین عسگری
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5673
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
علامه حلي
تارا محمدی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5046
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
زینب الکبری
امیرمحمد مهدوی فر
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 6126
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
علامه حلي
امیر محمد حیدری
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 4047
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
علامه حلي
امیر عباس خسروی مدار
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
 
تيزهوشان
علامه حلي
6/11/2023 1:24:01 AM
Menu