آزادشهر

آزادشهر -


علی صفری
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5533
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :92
تيزهوشان
شهيد بهشتي
علی صفری
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5533
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :92
نمونه دولتي
بقیه الله اعظم
عسل کمالی وطن
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 6179
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :46
تيزهوشان
فرزانگان
عسل کمالی وطن
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 6179
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
زهرا خمری
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4318
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :44
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا خمری
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4318
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
سیدامیرحسین دهنوی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5040
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
امام حسین (ع)
مصطفی سمیعی پاقلعه
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4433
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مصطفی سمیعی پاقلعه
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4433
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
بقیه الله اعظم
ضحا سادات کریمی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4739
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان
سیده مریم حسینی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4588
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
مانیا طبسی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5020
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
صبا نظری
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4578
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
ایلیا زال بیکی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5623
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
امام حسین (ع)
سارینا کوهساریان
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5480
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
سارینا کوهساریان
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5480
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
فاطمه سدیدی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4958
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
سبحان سدیدی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4624
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سبحان سدیدی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4624
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
بقیه الله اعظم
فاطمه سدیدی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4958
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
6/10/2023 8:31:20 AM
Menu