سنقر

سنقر -


امیرحسین عباسی
نهم - سنقر
میانگین تراز کانونی: 6469
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :74
نمونه دولتي
خوارزمي
آیدا شریفی
نهم - سنقر
میانگین تراز کانونی: 5848
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
عفاف
آیدا شریفی
نهم - سنقر
میانگین تراز کانونی: 5848
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
آیناز سنجری
نهم - سنقر
میانگین تراز کانونی: 5333
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
عفاف
هستی محمدی اشرف آبادی
نهم - سنقر
میانگین تراز کانونی: 4274
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
عفاف
زهرا همایونکشی
نهم - سنقر
میانگین تراز کانونی: 5852
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
عفاف
اسرا سلیمی
نهم - سنقر
میانگین تراز کانونی: 4171
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
عفاف
مائده قاسمی
نهم - سنقر
میانگین تراز کانونی: 4291
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
عفاف
پارسا بنی اشرف
نهم - سنقر
میانگین تراز کانونی: 4376
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
خوارزمي
هستی دوستی
نهم - سنقر
میانگین تراز کانونی: 4764
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
عفاف
امیرمحمد جعفری
نهم - سنقر
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
 
نمونه دولتي
خوارزمي
5/29/2023 5:28:54 AM
Menu