اليگودرز

اليگودرز -


سینا کارگر منحصر
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 6611
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :84
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سینا کارگر منحصر
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 6611
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :84
نمونه دولتي
نمونه مهر شهید اسکندری
اهورا زلقی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5732
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
شهيد بهشتي
اهورا زلقی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5732
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
نمونه مهر شهید اسکندری
وهاب عسگری
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5631
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
شهيد بهشتي
عارفه جمشیدی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5997
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان
محمد صادقی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5921
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
شهيد بهشتي
عارفه جمشیدی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5997
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
نمونه الزهرا
مهدیه باباخانی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 6019
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
نمونه الزهرا
مهدیا باباخانی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5878
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
نمونه الزهرا
محمد صادقی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5921
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
نمونه مهر شهید اسکندری
پریسا زنگنه
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5104
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
پریسا زنگنه
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5104
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
نمونه الزهرا
گلشید نظری
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5615
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
غزل علی حسینی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5638
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
یزدان کریمی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 4628
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهيد بهشتي
علی علی عسگری
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 4946
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه مهر شهید اسکندری
محمد پاکی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 6097
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه مهر شهید اسکندری
حسین رمضانی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5547
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه پسرانه شهید اسکندری
نگار سرلک
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 6401
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
سپیده سبزیان
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5474
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
نمونه پسرانه شهید اسکندری
محمد اکبری نسب
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5128
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
شهيد بهشتي
6/8/2023 10:19:17 PM
Menu