ريگان

ريگان -


محمدحسین رحمانی نیا
نهم - ريگان
میانگین تراز کانونی: 6635
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :73
تيزهوشان
علامه حلي
محدثه بمبویانی
نهم - ريگان
میانگین تراز کانونی: 5046
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :51
نمونه دولتي
معصومیه
معصومه فریدافشار
نهم - ريگان
میانگین تراز کانونی: 5041
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
معصومیه
رضوان عسکری
نهم - ريگان
میانگین تراز کانونی: 4512
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
معصومیه
ریحانه شریعتی
نهم - ريگان
میانگین تراز کانونی: 4550
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
معصومیه
مبینا ولی نژاد
نهم - ريگان
میانگین تراز کانونی: 4482
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
معصومیه
حسین پژمان
نهم - ريگان
میانگین تراز کانونی: 4691
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
فردوسی
علیرضا عابدین نیال
نهم - ريگان
میانگین تراز کانونی: 4503
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
فردوسی
ابوالفضل برزنگ
نهم - ريگان
میانگین تراز کانونی: 4312
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
فردوسی
6/8/2023 11:06:00 PM
Menu