تالش

تالش -


کیارش ذوالفقاری
ششم دبستان - تالش
میانگین تراز کانونی: 5767
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
ميرزا کوچک خان
آروین مالک مقدم
ششم دبستان - تالش
میانگین تراز کانونی: 5528
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
ميرزا کوچک خان
محمدفراز معصومی
ششم دبستان - تالش
میانگین تراز کانونی: 6277
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
ميرزا کوچک خان
امیرعلی اکرامی
ششم دبستان - تالش
میانگین تراز کانونی: 5370
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
ميرزا کوچک خان
سامر عابدی
ششم دبستان - تالش
میانگین تراز کانونی: 5608
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
ميرزا کوچک خان
آرسام نیک خواه دیگه سرا
ششم دبستان - تالش
میانگین تراز کانونی: 6079
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
ميرزا کوچک خان
حسین معافی
ششم دبستان - تالش
میانگین تراز کانونی: 5811
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
ميرزا کوچک خان
امیر مهدی محسنی
ششم دبستان - تالش
میانگین تراز کانونی: 4753
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
ميرزا کوچک خان
آراد پورمحمدیان
ششم دبستان - تالش
میانگین تراز کانونی: 4974
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
ميرزا کوچک خان
6/2/2023 11:08:18 PM
Menu