رشت

رشت -


کارینا جانعلی پور
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6119
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :60
تيزهوشان
فرزانگان
محمد سمیع سالاری دورودخانی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6493
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :52
تيزهوشان
ميرزاکوچک خان
ستایش حسینی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6088
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :46
تيزهوشان
فرزانگان
محمدفرحان کریمی پاشاکی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6638
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
ميرزاکوچک خان
شایان حدادی املشی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5686
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :37
تيزهوشان
ميرزاکوچک خان
علی رحیمی پناه
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6178
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
ميرزاکوچک خان
مهراد رحمانی مسجدبری
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5705
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
ميرزاکوچک خان
آرشا غلامپور
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6962
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :27
تيزهوشان
ميرزاکوچک خان
هلیا غلامی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6767
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
زینب طالبی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5788
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسین گیاه خواه
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5275
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
ميرزاکوچک خان
پرستش نبی زاده
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6141
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان
آرتین امین کسمائی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6450
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
ميرزاکوچک خان
اریاناز دانش فر
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5374
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
علی سان یوسف زاده چابک
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 4565
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
ميرزاکوچک خان
صدرا نعمتی ماتک
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 7114
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
ميرزاکوچک خان
پارسا شریف زاده
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6344
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
ميرزاکوچک خان
سیدمحمدطاها موسوی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6671
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
ميرزاکوچک خان
آرشا نوذری
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5765
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
ميرزاکوچک خان
سوفیا جم جامپور
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 4854
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
مهدی خالقی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6623
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
ميرزاکوچک خان
آرتا رحیمی علیسرائی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 7308
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
ميرزاکوچک خان
امیررضا سهرابی چیرائی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5835
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
ميرزاکوچک خان
فاطمه عشقی لیفکوئی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6301
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
حنانه کوچکی نژاد
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6255
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
مهسان فلاح کسمایی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5930
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
الینا معافی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6669
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
بردیا معافی کلورزی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 7020
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
ميرزاکوچک خان
امیرصدرا عزیزپوردشتمیان
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5613
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
ميرزاکوچک خان
آروین راد
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5637
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
ميرزاکوچک خان
امیرمحمد نجفی نیا
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6080
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
ميرزاکوچک خان
سنا نوروزی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6505
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
آیسانا عزیزی لاسکی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6084
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
سیده نازنین سیدمحسن
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6652
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
یسنا کوه نورد
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6563
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
فریناز لاهیجی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5405
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
آرینا باقری نژاد
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5750
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
هلیا صابری خواه
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5645
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
تلما شجاعی نوده
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6387
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
النا رضایی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6233
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
نازنین زهرا رضاپور
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5474
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
رامیلا شهری
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5555
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
علی فقیهی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6320
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
ميرزاکوچک خان
هانا مجلسی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 4963
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
ترنم اسماعیل زاده
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5813
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
پریچهر صحرائی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5154
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
پارسا محرابی حقی همدانی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5158
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
ميرزاکوچک خان
امیرعلی جعفرزاده توچاهی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5593
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
ميرزاکوچک خان
ری را خرم دین
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان
بهار قربانی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 4784
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان
آنیسا رحیمی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6150
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
آوین امیری
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5046
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
سورنا صابرزعیمیان
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5946
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
ميرزاکوچک خان
سپنتا صابرزعیمیان
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5966
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
ميرزاکوچک خان
سامیار فرخی راد
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5367
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
ميرزاکوچک خان
وانیا خاکزاد
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6194
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
ستایش خرم حسینی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5141
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
مهتاب مولائی جعفری
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 7401
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
وانیا نعمتی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5292
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
آوید پیله ور جاوید
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5797
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
آیلین اسکندری
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5585
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
امیررضا سجادی صومعه سرائی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 4634
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
ميرزاکوچک خان
محدثه پرویزرخشان
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5231
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
حلما فرضی پور
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6787
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
صبا مهدی پور مقدم
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6252
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
مهرا ولی زاده
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
 
تيزهوشان
فرزانگان
6/3/2023 5:04:57 AM
Menu