خوي

خوي -


محسن الهیارلو
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6462
سابقه کانونی : 5 سال از دوم دبستان
تعداد آزمون :81
تيزهوشان
علامه حلي
مبینا حاجی حسینلو
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6463
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :57
تيزهوشان
فرزانگان
موسی الرضا ثابت
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 5282
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :53
تيزهوشان
علامه حلي
سویل محمدزاده
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 5641
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :45
تيزهوشان
فرزانگان
احسان رنجبری
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 5846
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :41
تيزهوشان
علامه حلي
آریسا سرخوش
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6012
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان
آیلین جلالی
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 5901
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
فرزانگان
عطا جنگی اقدم
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6858
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
علامه حلي
امیرمحمد قاسمی اصل
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6284
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
علامه حلي
زهرا آق بلاغی
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6521
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
فرزانگان
آرمین بنیادی
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 5844
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
علامه حلي
صدرا مصطفی سلطانی
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6189
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
علامه حلي
فاطمه اسدپور
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6635
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
فرزانگان
اسرا اکبری
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6617
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
فرزانگان
امیرمحمد عظیم پور
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6149
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
علامه حلي
مبینا حسین نژاد
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 5554
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان
اسراء قلی نژاد
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6221
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه علیلو
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6542
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان
پارسا پورصادق
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6866
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
علامه حلي
ریحانه ولی نژاد
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6746
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
نیایش دشت بانی
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6511
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان
شکوفه ملک پور
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 5239
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
مائده اشرفی
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6602
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
علی راثی
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6140
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
علامه حلي
امیرحسین آقالاری
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6465
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
علامه حلي
امیرحسین نصرتی
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6135
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
علامه حلي
ثنا رضالو
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 5819
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
آیناز ارزنلو
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 5343
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
معصومه یکان مطلق
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6790
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
محمدامین حاجی حسینلو
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6474
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
علامه حلي
مهدی حسین نژاد
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6478
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
علامه حلي
معصومه نجف زاده
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6942
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
محمدمهدی احمدی
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6922
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
علامه حلي
زهرا آفرین
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 5164
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
السا سیدحمزه
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6191
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
آتیلا وطن خواه
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 5658
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلي
نیما بهرامی
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6546
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلي
امیرمحمد بهنام پور
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6843
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلي
حمیدطاها شعبانلوئی
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6684
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلي
کوثر شکوهی نیا
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6302
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسین قاسمی بیلاواری
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6806
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
علامه حلي
طه‌ بهبودی
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6219
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
علامه حلي
امیرمحمد نصرالهی
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6680
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
علامه حلي
امیرعلی رضامندی
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6198
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
علامه حلي
ساجده شرفخانی
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 5293
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
محمد علیزاده
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 5543
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
علامه حلي
امیررضا ثوابی
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6167
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
علامه حلي
سویم رضازاده
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 7210
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
یلدا حیدری
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 5467
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
ایلمان فخری
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6074
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
علامه حلي
امیرحسین پیروزیان
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6793
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
علامه حلي
سیدنیکان مودب
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 7222
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
علامه حلي
سلین درستی
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6023
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان
نیکان عباسی
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 5663
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
علامه حلي
محمدحسین علیزاده
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6702
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
علامه حلي
6/1/2023 8:39:05 PM
Menu